Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUSINESSCLUB NUL24


Artikel 1. ALGEMEEN

1. De stichting Stichting Noviomagus Utiquam Laetificus (N.U.L. 24) is opgericht op 16 augustus 2001 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09123256. Deze stichting wordt hierna genoemd: “NUL24”;

2. Het doel van NUL24 is het op de wereldkaart zetten casu quo promoten van de regio Nijmegen.

3. Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van NUL24. Bij strijdigheid prevaleren de statuten.


Artikel 2. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgende.


Artikel 3. GELDMIDDELEN

1. De gewone leden, bedoeld in artikel 2 lid 2 sub b van de statuten, betalen een jaarlijkse contributie.

Deze wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 2 sub d van de statuten.

2. Het bestuur kan voor speciale doeleinden omslagen vaststellen.


Artikel 4. LIDMAATSCHAP EN INTRODUCTIE

1. Leden van NUL24 kunnen zijn: natuurlijke personen, rechtspersonen en niet-rechtspersoonlijk-bezittende samenwerkingsverbanden die werkzaam zijn als ondernemer casu quo, mits zij een “duidelijke binding met Nijmegen of het netnummergebied 024 hebben”.

2. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij bestuursleden van NUL24, via de NUL24-website of via het secretariaat.

3. Van nieuwe leden worden de volgende gegevens geregistreerd:

- bedrijfsnaam;

- vestigings- & correspondentieadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres;

- naam en functie contactpersoon;

- eventueel tweede contactpersoon;

- inschrijfnummer KvK;

- persoonlijk e-mailadres.

4. Nieuwe leden ontvangen een bevestiging met daarbij:

- de voorwaarden voor lidmaatschap van ondernemersvereniging NUL24;

- een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

5. Nieuwe leden worden vermeld op de website, tenzij op verzoek van het lid anders wordt overeengekomen.

6. Nieuwe leden waarvan het inschrijfformulier is getekend na 1 juli ontvangen een contributienota voor de resterende kwartalen in dat betreffende jaar.


Artikel 5. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap eindigt:

- door opzegging door het lid met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar;

- door overlijden van een lid/natuurlijk persoon;

- door ontbinding van een lid/rechtspersoon;

- door opzegging namens de vereniging. Opzegging kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden, indien het lid naar het oordeel van het bestuur heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn (geldelijke) verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.


Artikel 6. HET BESTUUR

1. NUL24 wordt bestuurd door een bestuur.

2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zes natuurlijk personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

3. Het bestuur vergadert zo vaak als één of meer bestuursleden dit wensen, maar minstens 4 keer per jaar.

4. Het bestuur kan zich tijdens haar bestuursvergaderingen laten bijstaan door externe adviseurs.

5. Alle bestuursvergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden vervolgens bewaard door het secretariaat.

6. Tijdens de eerste bijeenkomst van een kalenderjaar brengt het bestuur een beknopt jaarverslag uit.


Artikel 7. COMMISSIES

1. Het bestuur heeft de mogelijkheid commissies in te stellen ten behoeve van onderwerpen/projecten die bij de (leden) van NUL24 spelen.

2. Aan elke commissie dient minstens 1 lid van het bestuur deel te nemen.

3. De leden van de commissie zijn verantwoording schuldig aan het bestuur.

4. De commissie houdt op te bestaan als het bestuur hiertoe besluit.


Artikel 8. CONTRIBUTIE/SUBSIDIEFONDS

1. De contributie is bedoeld voor het in stand houden van NUL24, het organiseren van ledenbijeenkomsten en het initiëren van activiteiten voor de leden ter verwezenlijking van het doel van NUL24. Voor deelname aan activiteiten kan NUL24 haar leden kosten in rekening brengen.

2. De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar gefactureerd.


Artikel 9. LEDENBIJEENKOMSTEN

1. Elk jaar worden minstens 6 bijeenkomsten gehouden.

2. In de ledenbijeenkomsten worden zaken behandeld, die relevant zijn voor de leden. Afwisselend kunnen deze bijeenkomsten ook het karakter van een themabijeenkomst, of een bedrijfsbezoek hebben.

3. In het geval een lid niet aanwezig is bij een evenement, zonder aankondiging binnen 7 dagen voorafgaand aan dat evenement, en terwijl hij/zij wel heeft aangegeven aanwezig te zullen zijn, kan het bestuur besluiten een “no show fee” in rekening te brengen. Bij evenementen waarop deze voorwaarde van toepassing is zal dit in de aankondiging van dat evenement duidelijk vermeldt worden.


Artikel 10. COMMUNICATIE

Het bestuur houdt haar leden op de hoogte van de activiteiten van NUL24 via e-mail en via de website www.nul24.nl.